Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien

Inovačné vzdelávanie “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál? Máte záujem o to, ako rozvíjať vo vašej praxi inkluzivitu? Chcete podporovať školskú úspešnosť detí a mladých ľudí a prispievať k duševnému zdraviu v školských komunitách ? 

Prihláste sa do nášho vzdelávania, ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej spolupráci (www.multidisciplinarity.eu).

Vychádzame z postmoderných prístupov, konkrétne z dialogických a kolaboratívnych praxí, ako aj z prístupu zameraného na riešenie a i.

Program vychádza z hlavných cieľov MŠVVaŠ SR deklarovaných vo viacerých strategických dokumentoch do roku 2024. Opiera sa o inkluzívne procesy spolupráce potrebnej k poskytovaniu priamej a adresnej podpory školskej úspešnosti a ochrany duševného zdravia.

Vzdelávanie podporuje u  odborných i pedagogických pracovníkov rozvoj kompetencií v oblasti ich profesijného rozvoja.

Typ vzdelávacieho programu: inovačné vzdelávanie

 Evidenčné číslo programu: MŠVVaŠ SR:  2/2022 – IV

 Rozsah spolu:  70 hodín

 

Tematické bloky a termíny vzdelávania:

Efektívna spolupráca v multidisciplinárnom tíme, 17-18.02.2023  (1,5 dňa)

Efektívna spolupráca s rodičom/zákonným zástupcom, 24-25.03.2023 (1,5 dňa)

Inkluzívna podpora pedagóga, 19.-20.05.2023 (1,5 dňa)

Inkluzívna podpora dieťaťa/žiaka, 16.-17.06.2023 (1,5 dňa)

Budeme sa stretávat´ spravidla v piatok naživo v Bratislave a v sobotu online (online budeme z dôvodu účasti rôznych hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia – v prípade potreby bude zabezpečené tlmočenie z anglického jazyka).

V rámci týchto blokov je absolventom umožnené porozumieť riadeniu pozitívnych zmien v rámci inkluzívnych, tímových, etických a manažerských procesov založených na multidisciplinárnej starostlivosti a podpore školskej úspešnosti detí a žiakov v systéme školstva s presahom do medzirezortných systémov.

 

Otvorené webináre s hosťujúcimi lektormi:

FEBRUÁR (termín upresníme):  Inkluzívne vzdelávanie: Šanca pre všetky deti! (Inclusive Education: Chances for all children!) s našimi hosťami z Holandska: Loek Schoenmakers (NL), Imke Houben (NL), Hetty Belgers (NL) február:

APRÍL/MÁJ (tému a termín upresníme)

MÁJ/JÚN (tému a termín upresníme)

 

Záverečné obhajoby:

AUGUST/SEPTEMBER (termín si upresníme)

 

Cieľová skupina: V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že ak ste pedagogickí a odborní zamestnanci, môžete v rámci vlastného profesijného rozvoja (§ 40 ods. 3, zákona 138/2019 Z. z.), po dohode s Vašim nadriadeným, získať účasťou na našom inovačnom vzdelávaní príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (§14e zákona 553/2003 Z.z.).

Vzdelávanie je zároveň otvorené komukoľvek zo širších školských komunít.

 

Odborní garanti programu: Lenka Martinkovičová, PhD.,  Pavel Nepustil, PhD., Oľga Okálová,  PhD.,

Lektori: 

Hlavné lektorky: Veronika Luksa, Lenka Martinkovičová, Oľga Okálová

Zahraniční hosťujúci lektori: Loek Schoenmakers (NL), Imke Houben (NL), Hetty Belgers (NL)

Ďalší hosťujúci lektori pôsobia v širších školských komunitách , v multidisciplinárnych tímoch, v rôznych profesiách, aj ako peer pracovníci atď.

Cena vzdelávania:  330 – 340 Eur (podľa toho, či v 1 alebo v 2 splátkach)

 

Prihláste sa tu : Registračný formulár na vzdelávací program Multidisciplinárna podpora zmien širšej školskej komunity, 2022 – 2023