Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia

Vzdelávací program “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Chceli by ste sa rozvíjať ako multidisciplinárne spolupracujúci profesionál?  Chcete podporovať  duševné zdravie v školských komunitách a školskú úspešnosť detí a mladých ľudí? 

Prihláste sa do nášho vzdelávania, ktoré je inšpirované medzinárodným projektom o multidisciplinárnej spolupráci (www.multidisciplinarity.eu).

Vychádzame z postmoderných prístupov, konkrétne z dialogických a kolaboratívnych praxí, ako aj z prístupu zameraného na riešenie a i.

Hlavný cieľ vzdelávania:  Inovovať profesionálne kompetencie, teoretické vedomosti a praktické zručnosti odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity, posilňovať kľúčových aktérov na všetkých jej úrovniach (mikro-mezo-makro) a rozvíjať kooperatívne tranzície u dotknutých medzirezortných systémov ochrany duševného zdravia a kvality života.

 Typ vzdelávacieho programu: inovačné vzdelávanie

 Evidenčné číslo programu: MŠVVaŠ SR:  2/2022 – IV

 Rozsah spolu:  110 hodín

 

Program vychádza z hlavných cieľov MŠVVaŠ SR deklarovaných vo viacerých strategických dokumentoch do roku 2024. Opiera sa o inkluzívne procesy spolupráce potrebnej k poskytovaniu priamej a adresnej podpory školskej úspešnosti a ochrany duševného zdravia.

Obsah vzdelávania:

Úvod do multidisciplinarity

Multidisciplinárny tím

Multidisciplinárne praxe

Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci

Sebaskúsenosť v multidisciplinárnom tíme

Supervízia praktickej práce účastníkov

 

V rámci týchto blokov je absolventom umožnené porozumieť riadeniu pozitívnych zmien v rámci inkluzívnych, tímových, etických a manažerských procesov založených na multidisciplinárnej starostlivosti a podpore školskej úspešnosti detí a žiakov v systéme školstva s presahom do medzirezortných systémov.

Budeme sa venovať napr.: multidisciplinárnej podpore školskej úspešnosti a ochrane duševného zdravia z pohľadu identifikácie rizík a potenciálu školskej úspešnosti, multidisciplinárnej prevencie v duševnom zdraví, či implementácie podporných opatrení v školskej komunite; budovaniu tímu založeného na vzťahoch, ale aj vzťahovej praxi tímu, či konkrétnym zručnostiam potrebným pre fungovanie v takomto tíme. Jednými z kľúčových tém budú aj reflexia a sebaskúsenosť pri multidisciplinárnej spolupráci.

Vzdelávanie podporuje u  odborných i pedagogických pracovníkov rozvoj kompetencií v oblasti ich profesijného rozvoja.

 

Cieľová skupina: V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že ak ste pedagogickí a odborní zamestnanci, môžete v rámci vlastného profesijného rozvoja (§ 40 ods. 3, zákona 138/2019 Z. z.), po dohode s Vašim nadriadeným, získať účasťou na našom inovačnom vzdelávaní príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (§14e zákona 553/2003 Z.z.).

 

Termíny vzdelávania:

9-10.12.2022

27-28.01.2023

17-18.02.2023

24-25.03.2023

19.-20.05.2023

Budeme sa stretávat´ spravidla v piatok naživo v Bratislave a v sobotu online (online budeme z dôvodu účasti rôznych hostí z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia – v prípade potreby bude zabezpečené tlmočenie z anglického jazyka).

V prípade, že by sa neprihlásil dostatočný počet účastníkov, začneme až decembrovým workshopom.

 

Odborní garanti programu: Lenka Martinkovičová, PhD.,  Pavel Nepustil, PhD., Oľga Okálová,  PhD.,

Lektori: 

Hlavné lektorky: Veronika Luksa, Lenka Martinkovičová, Oľga Okálová

Ďalší hosťujúci lektori pôsobia v širších školských komunitách , v multidisciplinárnych tímoch, v rôznych profesiách, aj ako peer pracovníci atď.

Cena vzdelávania:  533 Eur

 

Prihláste sa tu : Registračný formulár na vzdelávací program Multidisciplinárna podpora zmien širšej školskej komunity, 2022 – 2023