Tím

Oľga Okálová, PhD.

Som sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička. Pochádzam z Ružomberka. Doktorát som zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti sa zameriavam na dialogickú inklúziu. Profesijne som pôsobila aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov učím na univerzite v Ružomberku, realizujem poradenstvo a intervenciu s klientom a jeho rodinou. Pracujem v stredných školách ako školská špeciálna pedagogička. Tiež koordinátorka školského podporného tímu. Pri práci pracujem s jazykom klienta a jeho okolím, hľadáme spôsob ako tvoriť dialóg a z neho systém, ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať pojítka, procesy dialógu a spolupráce. V IDP sa venujem školiacej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre IDP pripravili sú ICCP akreditovaný program „MODI“ – NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute a MPSV ČR, ZÁKLADNÝ TRÉNING V OTVORENOM DIALÓGU pre pracovníkov v oblasti duševného zdravia – NARATIV akreditovaný MPSV ČR. Som tiež absolventkou KOMPLEXNÉHO VÝCVIKU V PSYCHOPTERAPII ZAMERANEJ NA RIEŠENIE, akreditovaného pod ČAP a MPSV ČR, programu KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi a komunitou a akreditovaného kurzu UMENIE DIALÓGU: ZOZNÁMENIE SA SO ZÁKLADMI MEDIAČNÝCH A FACILITAČNÝCH TECHNÍK ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE – akreditovaný MPSV ČR.

Pre klientov som v IDP konzultantkou, mentorkou, lektorkou, koordinátorkou a poradkyňou. Pre inštitúcie a tímy lektorkou, facilitátorkou a členkou koordinačného tímu IDP.

Lenka Martinkovičová, Ph.D.

Som psychologička, lektorka a facilitátorka. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na FSEV Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci štúdia a výučby som sa špecifickejšie zaoberala témami ako postmoderné prístupy v poradenstve, sebapoznanie, kariéra, kariérové poradenstvo, či etika v psychológii. Pracovala som ako konzultantka v súkromnom i neziskovom sektore. Pôsobila som ako koordinátorka v rámci národného projektu na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie; či v centre Euroguidance, ktoré je súčasťou európskej siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové poradenstvo. Okrem Inštitútu dialogických praxí, aktívne pôsobím aj v rámci Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) .

Neustále a rada sa venujem osobnému rozvoju a sieťovaniu ľudí, vrátane rôznych odborníkov. Absolvovala som viacero kurzov ako napr. dvojročný kurz arteterapie na MUNI v Brne, ročné vzdelávanie Možnosti dialógu – MODI, ktoré viedol Narativ v spolupráci s medzinárodným TAOS Institute a americkým Houston Galveston Institute, ako aj ročný tréning koučingu (Diploma in Business Coaching pod britským ICB coaching). Momentálne som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku zameranom na procesoorientovanú psychológiu.

V IDP mám od konca roka 2022 na starosti koordinovanie vzdelávacieho programu ICCP. Už po absolvovaní českého ICCP programu “MODI” som verila, že raz niečo podobné odštartujeme aj u nás na Slovensku. Bolo to najinšpiratívnejšie vzdelávanie, ktoré som zatiaľ absolvovala a neustále z neho čerpám. MODI otvoril pre mňa (okrem mnohého iného) nové možnosti spolupráce a práve preto som súčasťou koordinačného tímu IDP. Ide o vzdelávanie v kolaboratívnom a dialogickom prístupe v rámci medzinárodného certifikačného programu ICCP (viac informácií: Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu”)

V IDP pôsobím ako projektová manažérka, psychologička, facilitátorka a lektorka. Som tiež členkou koordinačného tímu.

Mgr. Veronika Luksa

Veronika je psychológ a zameriava sa na prácu s traumou u detí a adolescentov, pričom spoluvytvárajú cestu za želanou budúcnosťou.
Pracovala s deťmi a rodinami ohrozenými násilím a sexuálnym zneužívaním. Je členkou Inštitútu dialogických praxí, ktorý sa špecializuje na šírenie kolaboratívno-dialogickej praxe v SR a prináša na školy projekt Bezpečná škola. Pôsobí ako školský psychológ a externý spolupracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Baví ju práca s ľuďmi v koncepte pracovného wellbeingu a neustále ju fascinuje ľudské poznanie ako klientov, tak aj kolegov.

V IDP pôsobím ako koordinátorka, lektorka, facilitátorka a mentorka.

Externí lektori a mentori

Přemysl Ulman

Přemysl se narodil a vyrůstal v České republice. Po maturitě několik let usiloval o přijetí na studium psychologie na vysoké škole, avšak bezúspěšně. A tak začala jeho mezinárodní cesta. Na začátku devadesátých let žil rok v Německu, později se dostal do Itálie, kde vystudoval filosofii a teologii. Poté se přestěhoval do USA, kde vystudoval obor manželská a rodinná terapie na St. Thomas University v Miami na Floridě a kde jako rodinný terapeut začal v roce 2006 pracovat v rámci jedné neziskové organizace poskytující sociálně terapeutické služby. V roce 2012 se přestěhoval do České republiky, kde pokračoval v profesi rodinného terapeuta a pracoval částečně v soukromé praxi, částečně jako zaměstnanec v sociálně poradenských zařízeních. Kromě toho se také začal věnovat lektorské činnosti.

Od svých studií ve Spojených Státech se jeho profesní zájem zaměřil na post-moderní terapeutické směry, nejvíce na Narativní praxi, která je úzce spojená s myšlenkami sociálního konstrukcionismu. Poté, co se v roce 2012 přestěhoval do České republiky, se blíže seznámil také s myšlenkami kolaborativně-dialogické praxe, kterou v ČR zastupuje skupina Narativ. Myšlenky kolaborativně-dialogické praxe uplatnil v programu “Rodičem navždy”, který s kolegy na východní Moravě nabízeli rodinám zažívajícím konfliktní situace při opatrovnických sporech. Poté, co se v roce 2016 stal členem skupiny Narativ, se aktivně začal zapojovat do vzdělávacích aktivit této organizace. V současnosti je jeden z facilitátorů mezinárodně certifikovaného vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi nazvaném “Možnosti dialogu”. V rámci této organizace se také aktivně účastnil tříletého mezinárodního vzdělávacího projektu multidisciplinární podpory rodin v těžkých situacích.

S IDP spolupracuje při realizaci mezinárodního programu ICCP a dalších převážně vzdělávacích aktivitách.

 

Loek Schoenmakers, Ph.D.
Loek v súčasnosti pôsobí ako vedúci lektor na najlepšej pedagogickej vysokej škole v Holandsku. Výskumné oddelenie je v súčasnej dobe v transformačnom procese rozvíjajúcom nový prístup pedagogického výskumu, ktorý sa približuje povahe učiteľskej profesie.  Vďaka Loekovi bude základom výskumu sociálna konštrukcionistická paradigma. V tejto perspektíve vnímame výskum ako kolaboratívny, vzťahový, tvorivý a vytvárajúci budúcnosť. Všetci aktéri sú pozývaní k spolutvorbe, aby mali hlas a vplyv na celý proces.

Okrem toho má Loek takmer 40 rokov skúseností v mnohých rôznych rolách vo vzdelávaní v Holandsku, na Arube, v Suriname, Belgicku, na Slovensku, v Českej republike ako učiteľ, riaditeľ školy, školský poradca, školiteľ, kouč, spisovateľ, výskumník a špecialista na vzdelávanie. Pôsobí ako hosťujúci lektor na ADEK University Surinam od roku 2012 v rôznych magisterských
programoch, lektor v niekoľkých magisterských študijných programoch v Holandsku, ako je Master Innovation & Learning a Master Inclusive Education.
Loek študoval na Nottinghamskej univerzite (MA, 2001); promoval na Tilburg University a Taos Institute (Ph.D., 2011) s dizertáciou Udržateľná zmena vo vzdelávaní spočíva vo vzťahoch. Loek je autorom knihy Happlily Different (Taos, 2014), ktorá podrobne ilustruje, ako konštrukcionistické prístupy vedú k nádejnejším a „šťastnejším“ zmenám pre všetkých.

Loek je zakladateľ organizácie Appreciative Change works, ktorá poskytuje školiace a konzultačné služby využívajúce sociálny konštrukcionizmus ako základ pre spoluvytváranie vzdelávacích zmien.

Žije v Holandsku spolu so svojou ženou Annemarie (učiteľka jogy, sociálna advokátka, poradkyňa a najlepšia kamarátka). Má dvoch synov Roela a Jona. Okrem práce má rád prírodu, praktizuje budhizmus, umelecké maľovanie a cestovanie.

S IDP spolupracuje v rámci vzdelávacích aktivít a projektov.