Aktuality


Pripravujeme pre vás workshop “Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii” s emeritnou profesorkou komunikácie Sheilou McNamee z USA. Bude sa konať 26.-27. apríla 2024 v Bratislave

Viac informácií: Workshop so Sheilou McNamee “Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii” | Facebook

 


Workshop “Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg” s Ondrejom Žiakom už 23.-24. februára 2024

Ako súvisí duševné zdravie s pocitom súnaležitosti a užitočnosti? S pocitom, že niekam patrím? Je dôraz na komunitu len nový módny trend? Alebo si vystačíme „len“ s rodinou, okruhom pár blízkych? Čo nám k tomu môže povedať prístup otvoreného dialógu? A čo to vlastne je duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg? Existuje medzi týmito pojmami nejaké prepojenie?

Týmito a podobnými otázkami sa budeme zaoberať na 2-dňovej dielni v Ružomberku v rámci programu ICCP „V dialógu“.

Hlavným teoretickým a praktickým východiskom bude inšpirácia prístupom Otvorený dialóg (otevrenedialogy.cz). Mojim zámerom je, aby nám teória namiesto odpovedí, priniesla nové myšlienky, inšpirácie a impulzy, s ktorými sa potom budeme môcť pohrať. Niektoré prijať, iné pretvoriť a niektoré možno aj odmietnuť.

Odpovede na otázky, s ktorými prídeme alebo sa vynoria na stretnutí, budeme hľadať v dialógu. Budeme skúmať náš vzťah k slovám a myšlienkam, ktoré zaznejú, a cez to objavovať nové významy a inšpirácie do svojich praxí. Skúsime si rôzne formáty usporiadania diskusie a možno i menej tradičné „módy“ komunikácie so sebou, s druhými aj s okolím, ktoré budú vychádzať s prístupu OD a dialogickej praxe. Medzi nimi napríklad reflektujúce procesy, intervízie OD, neverbálny dialóg a techniky bdelej pozornosti.

A keďže organické plynutie a istá nepredvídateľnosť sú nutnou ingredienciu živého dialógu, konečná podoba dielne bude vznikať v procese za účastí nás všetkých. A uvidíme kam nás zavedie.

 

MUDr. Ondrej Žiak

Remeslom som lekár a psychoterapeut. Prax som začal vo veľkej psychiatrickej nemocnici v ČR ako lekár v obore psychiatria. Neskôr ma prilákala práca v komunite a v teréne. Pracoval som ako psychiater a psychoterapeut v multidisciplinárnom terénnom tíme Zahrada 2000, kde bol Open Dialogue hlavnou metódou práce. Spolu s kolegami sme sa podieľali na rozvoji a zavedení tohto prístupu aj iných tímoch v ČR. Som členom lektorského tímu komplexného psychoterapeutického výcviku a ročných základných kurzoch v Otvorenom dialógu.

​Vo svojej súkromnej praxi pôsobím v centre Synergia Terapia – Priestor pre rozvoj a terapiu ako psychoterapeut.  Zaujímajú ma prístupy,  ktoré podporujú zdravie skrz vlastné splnomocňujúce procesy. S kolegami z oblasti psychológie, rehabilitácie a fyzioterapie sa snažíme rozvíjať myšlienku previazanosti tela a duše na ceste zdravia a celistvosti v individuálnej práci s klientmi a tiež formou vzdelávacích akcií pre školy, komunity, verejnosť aj profesionálov.

 

Praktické informácie:

Kurz je (okrem ICCP programu) akreditovaný a realizovaný ako 16 hodinový celok v rámci inovačného vzdelávania Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, evidenčné číslo programu – MŠVVaŠ SR: 2/2022 – IV.

Miesto konania: Ružomberok (presné informácie Vám pošleme po uzavretí registrácie)

Registrácia: https://zooza.site/inkluzivne-sk

Cena workshopu: 150€ (informácie o úhrade Vám pošleme po registrácii)

 


 

Konferencia All Inclusive

Minulý týždeň sa konal už druhý ročník konferencie All inclusive, ktorej cieľom je budovať inkluzívnu komunitu pre rozvoj  a inovatívne smerovanie edukácie a inklúzie detí a žiakov na Slovensku. Takmer 300 účastníkov sa prišlo vzájomne podporiť, sieťovať, posilniť si vlastnú prax a rozvíjať sa v inovatívnych prístupoch v tvorivom učiacom sa prostredí.

Uskutočnili sa prednášky zahraničných i domácich odborníkov a niekoľko paralelných workshopov praktikov z rôznych oblastí súvisiacich s témou konferencie. IDP ako partner konferencie okrem organizačných záležitostí zabezpečilo workshopy venované multidisciplinárnej spolupráci, medzinárodnému vzdelávaniu v kolaboratívnej a dialogickej praxi, ako aj prepojeniu tém well-being a inklúzia. Podrobný program si môžete pozrieť na stránke hlavného organizátora: https://www.ku.sk/…/konferencie/all-inclusive-ii.html.

Konferencia je akreditovaná a realizovaná ako 10 hodinový celok v rámci inovačného vzdelávania Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, evidenčné číslo programu – MŠVVaŠ SR: 2/2022 – IV.
Ďalší ročník medzinárodnej konferencie pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity sa bude konať opäť v januári 2025.

 


Webinár s našim kolegom z Holandska Loekom Schoenmakersom

Registračný formulár: https://forms.office.com/e/eazriALH5e

Cena webinára: 30€ (Uhraďte prosím do 25.2.2023 na účet SK81 1100 0000 0029 4103 5554,  do poznámky uveďte Vaše meno)

 


25. januára  2023 organizujeme konferenciu „ALL INCLUSIVE!?” v Ružomberku

Pozývame Vás na konferenciu s názvom „ALL INCLUSIVE!?” s podtémou: “Dobrá prax školských podporných tímov v rozvoji duševného zdravia na školách“

Zameranie konferencie:  Konferencia nadväzuje na snahu partnerstva v rámci Erasmus Plus projektu (www.multidisciplinarity.eu), čím chce podporiť šírenie dobrej praxe  a implementáciu princípov multidisciplinárnej spolupráce, naprieč  podpornými úrovňami. Účelom stretnutia je poskytnutie konkrétnych návodov, príkladov a inšpirácií, ako sa dá v tímoch budovať inkluzívne prostredie od bodu, kde ste práve teraz na ceste zmeny, od integrácie k inklúzii.

V rámci hlavného programu a workshopov vystúpia praktici, ktorí aktívne pôsobia v multidisciplinárnych tímoch školských komunít. Pôjde o rodičov, riaditeľov a zástupcov škôl a školských zariadení, psychoterapeutov, lekárov, pedagogických a odborných zamestnancov, projektových partnerov, študentov, peerov a laických poradcov. Tiež mentorov a inovátorov.

KEDY: 25.1.2023 od 9:00 – 17:00

KDE: Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Na stretnutí sa napríklad dozviete ako prispieť k riadeniu inkluzívnej zmeny a rozvoju duševného zdravia spolu s rodičmi a žiakmi cez spoluprácu:  

 • vedenia školy a koordinátora školského podporného tímu,
 • psychiatra a členov školského podporného tímu,
 • rodiča a členov školského podporného tímu,
 • pedagogického asistenta a učiteľa,
 • členov školského podporného tímu a učiteľov,
 • pri inovácii školského vzdelávacieho programu, tvorbe individuálnych plánov, porozumení chudoby a prínosu Omám v komunite.

Prosím, potvrďte svoju účasť do 12. 1. 2023 na registračnom linku TUhttps://forms.gle/RwepuPvunvdXSti66

Registračný poplatok s občerstvením, ktoré nám pripravia spolu s vyučujúcimi žiaci Spojenej školy, je 35 Eur.  Prosíme u úhradu do 15.01.2023 na účet SK81 1100 0000 0029 4103 5554, uveďte meno a priezvisko účastníka. 

Hostia a hlavní rečníci konferencie sú z organizácií ako napríklad Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ALKA tím, Inklucentrum, Synergia – priestor pre terapiu a rozvoj, Cesta von, ZUŠ Kežmarok, Diagnostické centrum v Ružomberku, SOŠ Dopravná Žilina a iné.

Podrobný program konferencie vám bude zaslaný až po registrácii.

 


Vo februári otvárame prvý beh 70-hodinového inovačného vzdelávania „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity“

V roku 2023 (od 17. februára) sa chystáme rozbehnúť inovačné vzdelávanie Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, na ktoré sme získali akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ešte v roku 2022.  Pre viac informácií si pozrite našu sekciu Vzdelávania.


V júli 2022 sme začali mentorský vzdelávací program v rámci Erasmus Plus projektu Dialóg v záhrade

IDP je partnerom v Erasmus Plus projekte “Dialóg v záhrade”, ktorý by mal prispievať k zvyšovaniu kvality a rozvoju inovácií a inkluzívnosti pri práci s mládežou. V partnerstve malého rozsahu sme spolu z kolegami z organizácie Akáda, z.ú.

Zámerom projektu je prehĺbiť schopnosti a zručnosti lektorov a mentorov organizácie Akáda, ktorí vedú program Záhrada života, a zvýšiť tak kvalitu ich práce s mládežou. Cieľom projektu je, aby si tím programu Záhrady života zvnútornil postupy dialogickej praxe a preniesol ich do práce s účastníkmi programu. Zvnútornenie a aplikácia princípov dialogickej praxe prinesie hlbšie naplnenie cieľov programu Záhrada života a prispeje u všetkých cieľových skupín projektu k prehĺbeniu vnímania seba ako neoddeliteľnej súčasti integrálneho spoločenstva a prijatiu zodpovednosti za toto
spoločenstvo.

IDP facilituje rozvoj a mentorsky podporuje tím lektorov a mentorov, ktorí vedú program Záhrada života. Prinášame princípy dialogickej praxe a podporujeme ich zavádzanie a rozvíjanie.
Dialogická prax  sa nezakladá na hľadaní univerzálnej “pravdy”. Je založená na partnerskom prístupe, podporuje rozvoj  vzťahov medzi ľuďmi s rôznymi životnými skúsenosťami, z iných kultúr, atď. Vedie k zvnútorneniu myšlienky inklúzie a prijatiu rozmanitosti ako súčasti života, a to citlivým spôsobom, bez morálnych apelov či vonkajšej motivácie. Liečivý dialóg utvára kultúru, v ktorej je rešpektovaný každý hlas, počúvame sa pozorne a vytvárame bezpečný priestor pre krehkosť i emócie. 


V júni 2022 sme úspešne ukončili Erasmus Plus projekt Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách

Inštitút dialogických praxí (IDP) pôsobil ako partner v projekte Erasmus Plus Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách. Vytvorili sme vzdelávací program pre profesionálov a peer poradcov, konzultantov s rôznymi autentickými skúsenosťami náročných situácií v rodinách, ako aj viaceré výstupy (publikácie a online vzdelávaciu platformu). Viac o projekte, jeho výstupoch a nadväzujúcich vzdelávacích programoch sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

 


Otvárame prvý beh 55-hodinového inovačného vzdelávania „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity“. Začíname workshopom Loeka Schoenmakersa, PhD. 8.-9. apríla 2022

Len nedávno sme informovali o tom, že sme získali akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na inovačné vzdelávanie Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia. Program budeme ponúkať vo viacerých variáciách. V apríli otvárame prvý beh 55-hodinového vzdelávacieho programu. Program pozostáva z troch dvojdňových workshopov, dištančného vzdelávania a dvoch mentoringových stretnutí a bude prebiehať v roku 2022 (termíny ďalších dvojdňových workshopov si dohodneme s registrovanými účastníkmi).

Začíname workshopom Inklúzia v multidisciplinárnej praxi pre všetkých: Zmena zmýšľania, ktorý sa koná v dňoch 8.-9. apríla 2022 v Bratislave.  Organizátorom a garantom workshopu je IDP. Hlavným lektorom workshopu je Loek Schoenmakers, PhD., holandský lektor, konzultant, mentor, facilitátor a vysokoškolský učiteľ s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania (https://appreciativechangeworks.nl/en/).

Workshopu je možné zúčastniť sa aj v prípade, že nemáte záujem o celé inovačné vzdelávanie (viac informácii o finančných podmienkach nájdete ďalej v texte).

Program workshopu bude prebiehať v piatok 8. apríla a v sobotu 9. apríla  čase 9:00 – 16:30. Viac informácií (o workshope, ako aj o finančných podmienkach) v PDF tu.

Pre účasť na workshope vás prosíme o vyplnenie stručného registračného formulára: Registračný formulár na workshop Inklúzia v multidisciplinárnej praxi, 8.-9. apríla 2022 (google.com)

Tešíme sa na stretnutie s vami!


Získali sme akreditáciu na inovačné vzdelávanie „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia“

Inštitút dialogických praxí získal vo februári 2022 akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na inovačné vzdelávanie „Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia“. Pri tvorbe programu sme vychádzali z našej praxe, ako aj zo skúseností v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách, v ktorom sme partneri (www.multidisciplinarity.eu).

Program vychádza z hlavných cieľov MŠVVaŠ SR deklarovaných vo viacerých strategických dokumentoch do roku 2024. Opiera sa o inkluzívne procesy spolupráce potrebnej k poskytovaniu priamej a adresnej podpory školskej úspešnosti a ochrany duševného zdravia. Obsahom programu je inovácia profesionálnych kompetencií, teoretických vedomostí a praktických zručností odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti multidisciplinárnej spolupráce užšej i širšej školskej komunity. V jeho realizácii ide o posilňovanie prepojenia a vzťahov kľúčových aktérov školskej komunity na všetkých jej úrovniach (mikro-mezo-makro) .

Program je zložený zo 6 modulov:

 • Úvod do multidisciplinarity
 • Multidisciplinárny tím
 • Mutidisciplinárne praxe
 • Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci
 • Sebaskúsenosť v multidisciplinárnom tíme
 • Supervízia praktickej práce účastníkov.

V rámci týchto blokov je absolventom umožnené porozumieť riadeniu pozitívnych zmien v rámci inkluzívnych, tímových, etických a manažerských procesov založených na multidisciplinárnej starostlivosti a podpore školskej úspešnosti detí a žiakov v systéme školstva s presahom do medzirezortných systémov. Vzdelávanie podporuje u  odborných i pedagogických pracovníkov rozvoj kompetencií v oblasti ich profesijného rozvoja.

Garanti programu sú: Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD., Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. a PhDr. Oľga Okálová, PhD. Do lektorského tímu sú podľa potrieb prizývaní ďalší skúsení lektori.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že ak ste pedagogickí a odborní zamestnanci, môžete v rámci vlastného profesijného rozvoja (§ 40 ods. 3, zákona 138/2019 Z. z.), po dohode s Vašim nadriadeným, získať účasťou na našom inovačnom vzdelávaní príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (§14e zákona 553/2003 Z.z.).

Program budeme ponúkať vo viacerých variáciách z hľadiska rozsahu (súčasťou je prezenčné a dištančné vzdelávanie, ako aj niekoľko mentoringových stretnutí).


Realizujeme Erasmus Plus projekt Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách

Inštitútu dialogických praxí (IDP) je súčasťou projektového partnerstva v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách. Projekt prebieha od konca roka 2019 do leta 2022 a jeho súčasťou sú viaceré výstupy (publikácie, online vzdelávacia platforma, či pilotný tréning). Viac o projekte sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

Hlavným koordinátorom projektu je Katolícka univerzita v Ružomberku a partnermi v projekte sú zapojené organizácie z ČR – spolek Narativ, zo SR – Inštitút dialogických praxí, z Fínska – Lyhytterapiainstituutti Oy (Inštitút Bena Furmana) a Holandska – Appreciative Change Work-s (Inštitút Loeka Schoenmakersa). Odborníci z organizácií zapojených do projektu pracujú podľa koncepcie sociálneho konštruktivizmu a dialóg využívajú ako svoj základný pracovný nástroj. Títo ľudia podporujú pozitívne zmeny, pracujú s deťmi v rodinách v ťažkých situáciách a krízach, s rodinami s deťmi s rôznymi obmedzeniami a postihnutím, v škole, v komunitnom prostredí atď.

Ako názov napovedá, projekt sa zameriava na multidisciplinárnu podporu pozitívnych zmien v rodinách v ťažkých situáciách. Do multidisciplinárnej spolupráce by mali patriť rôzni odborníci ako rovnocenní spojenci rodín, tak ako aj príjemcovia starostlivosti, ktorí by sa mali aktívne zapojiť do diskusií o ich starostlivosti a spolurozhodovať o jej postupoch a implementácii.


Workshop s Loekom Schoenmakersom: V STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A RODINU JE KAŽDÝ V.I.P.   9.-10. októbra 2018, Bratislava

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás spolu s kolegom Loekom Schoenmakersom z medzinárodného Taos Institute pripravil workshop, ktorý sa bude venovať téme starostlivosti o dieťa a rodinu. Podľa Loeka neexistujú žiadne deti so špecifickými potrebami. Rozdiely sú väčšinou považované za problematické, nie za výzvy a formu obohatenia. Čo keby sme každé dieťa považovali za V.I.P.? Teda za veľmi dôležitú osobu. Nie sú predsa všetky deti „šikovné“ svojím vlastným spôsobom? Počas workshopu budeme viesť dialóg a budeme sa spoločne zamýšľať nad perspektívou z viacerých uhľov pohľadu. Budeme sa venovať aj oceňujúcemu spôsobu spolupráce, ktorý prináša novú energiu, viac myšlienok a inovatívne riešenia. Pozrieme sa tiež na tému inklúzie, ktorú Loek chápe ako priestor na vyjadrenie sa každého s cieľom nájsť spoločné riešenia. Týmto spôsobom sa môže stať odborníkom každý. Všetci sa môžeme stať V.I.P. v prospech našich detí… A akými odlišnými sa môžu stať naše prístupy, keď do nich zahrnieme deti? Workshop bude zameraný zážitkovo a predstaví aj spôsob nazerania na svet optikou sociálneho konštrukcionizmu. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.


Ochutnávkový workshop s Katkou Medzihorskou: ĽUDSKOSŤ V PSYCHODIAGNOSTIKE.   7. decembra 2018, Banská Bystrica

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás pripravil ochutnávkový workshop Ľudskosť v psychodiagnostika. Lektorkou je jedna z našich koordinátoriek, Katarína Medzihorská. Workshop sa zameriava na to, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, odborník so zdravotne znevýhodnenou osobou, prípadne ešte inak. Jedným z cieľov workshopu je hovoriť spolu o moci psychológov, ktorú im pripisujeme my sami, o moci, ktorú si sami psychológovia privlastňujú, a tiež o tom, ako s touto pomyselnou mocou pracovať, aby sme pri tom nezabúdali na kritické myslenie a na rôzne uhly pohľadu, ktoré nás volajú k ich preskúmaniu. Workshop má taktiež zážitkovú časť. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.


Workshop s K. Medzihorskou: POMÔŽTE DEŤOM UČIŤ SA PREMENIŤ PROBLÉM NA ZRUČNOSŤ.  23.-24. novembra 2018, Ružomberok 

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás pripravil workshop Pomôžte deťom učiť sa premeniť problém na zručnosť. Lektorkou je jedna z našich koordinátoriek, Katarína Medzihorská. Praktický workshop je zameraný na nové pohľady, techniky a prístupy pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Zážitkovou formou si osvojíte základy prístupu zameraného na riešenie a tiež techniky, akými možno s deťmi a dospievajúcimi pracovať. Spoločne si ukážeme, ako môžeme pristupovať ku klientom a študentom a hľadať s nimi nové uhly pohľadu a možnosti riešenia problémových situácií. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.