Dialóg v záhrade (Erasmus Plus projekt)

IDP je partnerom v Erasmus Plus projekte “Dialóg v záhrade” (2022-2024), ktorý by mal prispievať k zvyšovaniu kvality a rozvoju inovácií a inkluzívnosti pri práci s mládežou. V partnerstve malého rozsahu sme spolu z kolegami z organizácie Akáda, z.ú.

Zámerom projektu je prehĺbiť schopnosti a zručnosti lektorov a mentorov organizácie Akáda, ktorí vedú program Záhrada života, a zvýšiť tak kvalitu ich práce s mládežou. Cieľom projektu je, aby si tím programu Záhrady života zvnútornil postupy dialogickej praxe a preniesol ich do práce s účastníkmi programu. Zvnútornenie a aplikácia princípov dialogickej praxe prinesie hlbšie naplnenie cieľov programu Záhrada života a prispeje u všetkých cieľových skupín projektu k prehĺbeniu vnímania seba ako neoddeliteľnej súčasti integrálneho spoločenstva a prijatiu zodpovednosti za toto
spoločenstvo.

IDP facilituje rozvoj a mentorsky podporuje tím lektorov a mentorov, ktorí vedú program Záhrada života. Prinášame princípy dialogickej praxe a podporujeme ich zavádzanie a rozvíjanie.Dialogická prax  sa nezakladá na hľadaní univerzálnej “pravdy”. Je založená na partnerskom prístupe, podporuje rozvoj  vzťahov medzi ľuďmi s rôznymi životnými skúsenosťami, z iných kultúr, atď. Vedie k zvnútorneniu myšlienky inklúzie a prijatiu rozmanitosti ako súčasti života, a to citlivým spôsobom, bez morálnych apelov či vonkajšej motivácie. Liečivý dialóg utvára kultúru, v ktorej je rešpektovaný každý hlas, počúvame sa pozorne a vytvárame bezpečný priestor pre krehkosť i emócie.