Služby a programy starostlivosti o dieťa a rodinu

KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi a komunitou

Obsah programu je postavený na ucelenom koncepte prístupu zameraného na riešenie, známom aj ako Kids‘ Skills (v preklade “zručnosti detí”), vytvoreným Dr. Benom Furmanom z Fínska (viac o programe nájdete na tomto odkaze). Metóda Kids ‘Skills je tiež zameraná na koučovanie v školách či škôlkach, pri ktorom sa pracuje s celými triedami, učiteľmi a celým “systémom”. Prístupom sa pomáha k väčšiemu budovania na tom, čo funguje a nie na tom, čo nefunguje. Prístup sa venuje posunom žiaducim smerom.

Ponúkaný program je šitý na mieru každej triede, škole a obsiahne zväčša 4 – 8 vyučovacích hodín.

Kids ‘Skills prezentuje spôsob práce s deťmi a školou. Prístup využívame v IDP aj v iných službách poskytovaných rodičom, komunitou (škola, kamaráti, širšia rodina, susedia, inštitúcie …). Model sa využíva v mnohých krajinách sveta vrátane Anglicka, Austrálie, Nemecka, škandinávskych krajín, Ruska, Japonska, USA, Singapure, Kanady, Českej Republiky. (Dalet, 2018)

 • Pomocou Kids ‘Skills možno pracovať s deťmi rôzneho veku (od cca 4 rokov až po adolescentov – samozrejme s obmenami a tvorivým prispôsobením). Táto metóda sa úspešne osvedčila u detí s najrôznejšími problémami, úzkosťou, depresiou, poruchami správania (vrátane čoraz častejšie diagnostikovaného ADHD), problémov s jedlom, spánkom, vyprázdňovaním, ťažkosťami vo vzťahoch s rovesníkmi, učiteľmi, rodičmi atď. (Furman, 2004).
 • Okrem modelu Kids ‘Skills pre prácu s deťmi existujú tiež podporné moduly pre rodičov. Pre podporu rodičov a napr. pestúnov boli na podobných princípoch vytvorené jednoduché a účinné programy rozvoja užitočných “rodičovských zručností ” ako je oceňovanie, rozvíjanie spolupráce s dieťaťom, hľadanie zdrojov, konštruktívne riešenie problémov a pod. Aj na tie sa IDP bude orientovať v nasledujúcom období.

„Kids ‘Skills, alebo príbeh nejedného superhrdinu“ –  Preventívny program na Šikanu

 • Ponúkame preventívny program zameraný na šikanu pre materské a základné školy „Kids ‘Skills, alebo príbeh nejedného superhrdinu“. Program je zameraný na všetkých zúčastnených, nielen na samotných „priamych“ aktérov šikany.
 • Ponúkaný program je šitý na mieru každej triede, škole a obsiahne zväčša 4 – 8 vyučovacích hodín.

Dieťa v centre dialógu – program pre rodiny v rozvodovom konaní

 • Radi pre vás zrealizujeme program Dieťa v centre dialógu, ktorého cieľom je zmierniť vyhrotené konflikty rodičov, ale najmä upriamiť pozornosť na deti počas rozvodu, či po rozvode, aby sa cítili bezpečne, ako aj pomáhať rodine zvládnuť toto náročné obdobie. Program ponúka nové spôsoby, ako riešiť konflikty. Ide o ucelenú metodiku systémovej práce s dieťaťom a rodinou vytvorenú IDP na základe vlastnej praxe a inšpirovanú holandským programom Žiadne deti uprostred (No kids in the middle) a českým programom Dítě v centru.

Ranná starostlivosť 

 • Služby rannej starostlivosti v IDP zahŕňajú podporné služby založené na princípoch oceňujúceho a prijímajúceho dialógu vedeného k pomoci rodinám s deťmi do 7 rokov, ktoré sa narodili predčasne, vykazujú oneskorený vývin alebo iné vážnejšie symptómy, či genetické poruchy.
 • Služby sú zamerané na dialogické koordinovanie, spoluprácu, sieťovanie a vytváranie multidisciplinárnych tímovich čo najefektívnejšie prepojenie na aktuálne potreby rodiny, zohľadňujúce jedinečnú životnú dynamiku rodiny, autonómiu a partnerstvá napojené na blízku komunitu v jej prirodzenom prostredí.
 • Partnermi našich služieb môžu byť vybrané zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia včasnej intervencie, multidisciplinárne tímy, rodičovské iniciatívy a ďalší špecialisti.
 • Špecialisti, ktorých sieťujeme do multidisciplinárnych tímov: klinický psychológ, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, fyzioterapeut ako aj iní prizvaní špecialisti…
 • Služba svojim obsahom nespadá pod službu včasnej intervencie v zmysle §33, Zákona č. 448/2008 Z.z. a nie je registrovaná v sieti poskytovateľov sociálnych služieb. Jej úlohou je tvoriť dialogickú podporu rodiny a multidisciplinárnych tímov.
 • Služba je poskytovaná rodinám zadarmo.