Tím

Pavel Nepustil, Ph.D.              

Psycholog, konzultant a supervizor se specifickým zájmem o oblast užívání drog, závislostí, duševního zdraví a zotavení. Vzdělání v sociální práci jsem získal na VOŠ Sociální v Prachaticích, psychologii vystudoval na FF MU v Brně a doktorát v sociální psychologii na FSS MU taktéž v Brně. Mezi lety 2003 a 2013 jsem pracoval jako sociální pracovník a terapeut v neziskové organizaci Podané ruce v Brně s uživateli drog, závislými a jejich rodinami.

Intenzivně se zajímám o kolaborativní a dialogické přístupy v práci s lidmi, v roce 2008 jsem jako stipendista Fulbrightovy komise strávil 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson a přeložil její knihu (Konverzace, jazyk a jejich možnosti) do češtiny. Spoluzakládal jsem Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe, v rámci činnosti spolku vedem zejména vzdělávací aktivity, v současnosti dva roční intenzivní programy – Možnosti dialogu a Trénink v Otevřeném dialogu. Od roku 2018 jsem také frekventantem mezinárodního vzdělávacího programu pro školitele a supervizory v přístupu Otevřený dialog v Helsinkách pod vedením prof. Jaakka Seikkuly.

Jsem autorem knihy Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu, dále jsem editoval publikace Kolaborativní praxe pro studenty psychologie a Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Příležitostně publikujem v českých i zahraničních časopisech.

Lenka Martinkovičová, Ph.D.

Som psychologička, konzultantka a lektorka. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na FSEV UK v Bratislave. Niekoľko rokov učím na Univerzite Komenského. V rámci štúdia a výučby som sa špecifickejšie zaoberala témami ako postmoderné prístupy v poradenstve, sebapoznanie, kariéra, kariérové poradenstvo, či etika v psychológii. Pracovala som ako konzultantka v súkromnom i neziskovom sektore. Spolupracovala som aj s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie; s centrom Euroguidance, ktoré je súčasťou európskej siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové poradenstvo. Pred materskou dovolenkou som mala v rámci Euroguidance niekoľko rokov na starosti realizáciu európskeho projektu, malých a veľkých vzdelávacích podujatí, ale aj lektorovanie workshopov, prekladanie textov a publikácií, konzultácie k projektovým zámerom a politickým iniciatívam atď. Aktívne pôsobím v rámci viacerých občianskych združení, okrem Inštitútu dialogických praxí, aj v rámci Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) a Pointre.

Neustále a rada sa venujem osobnému rozvoju a sieťovaniu ľudí, vrátane rôznych odborníkov. Absolvovala som viacero kurzov ako napr. dvojročný kurz arteterapie na MUNI v Brne, ročné vzdelávanie Možnosti dialógu – MODI, ktoré viedol Narativ v spolupráci s medzinárodným TAOS Institute a Houston Galveston Institute. MODI je vzdelávanie v kolaboratívnom a dialogickom prístupe v rámci medzinárodného certifikačného programu ICCP. MODI otvoril pre mňa (okrem mnohého iného) nové možnosti spolupráce a práve preto som súčasťou koordinačného tímu IDP.

Myslím si, že každý z nás má určité dary a bolo by úžasné, keby sme sa vzájomne obdarovávali! V mojej profesijnej praxi sa snažím riadiť práve touto myšlienkou. V IDP pôsobím ako konzultantka, facilitátorka a lektorka, prevažne v Bratislave, ale po dohode aj v iných častiach Slovenska.

Katarína Medzihorská

Pracovala som ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. Okrem toho som pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CŠPP). Momentálne pôsobím v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne pre Banskobystrický kraj (Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien). Mám komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie (solution focus approach), som tiež certifikovaný Kids´ skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).

Jedným z mojich cieľov pri práci s klientmi je objavovať spoločne ich minulé úspechy, tešiť sa spolu s nimi z ich súčasných víťazstiev, a tiež spoločne plánovať a realizovať po malých krôčikoch ich ďalšie ciele a sny.  Najväčšiu radosť mi robí možnosť byť pri pozitívnych zmenách u mojich klientov, možnosť objavovať ich veľkú odvahu a vnútornú silu. V inštitúte pôsobím ako lektor a člen koordinačného tímu.

Oľga Okálová, PhD.

Som sociálny pracovník a špeciálny pedagóg. Pochádzam z Ružomberka. Doktorát som zamerala na komunitné plánovanie sociálnych služieb. V špeciálno-pedagogickej činnosti sa zameriavam na dialogickú inklúziu osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne som pôsobila aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizujem poradenstvo a intervenciu s klientom a jeho rodinou. Pri práci pracujem s jazykom klienta a jeho okolím, hľadáme spôsob ako tvoriť dialóg a z neho systém, ktorému klient rozumie a je ním zohľadnený.

Darí sa mi práca s rodinami v kríze, často v rozvodovom konaní, alebo skupinami profesionálov v oblasti školstva a sociálnej práce. Je pre mňa veľkou výzvou poznať pojítka, procesy dialógu a spolupráce. V IDP sa venujem školiacej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a etablovanie multidisciplinárnych tém a tímov. Komunikácia v konzultáciách s kýmkoľvek je pre mňa prostriedkom k vzájomnej reflexii, porozumeniu a rovnováhe fungovania vo vzťahoch. Dodnes som absolvovala aj lektorovala viaceré vzdelávacie programy.

Tie, ktoré ma pre IDP pripravili sú ročný ICCP akreditovaný program „MODI“ – NARATIV pod Taos Institute a Houston Galveston Institute, ako aj prístup zameraný na riešenie, známy pod názvom „Solution Focused Approach“. V rámci neho som absolvovala program KIDS’ SKILLS – na riešenie orientovaná práca s dieťaťom, rodičmi a komunitou.  Pre klientov som v IDP konzultantkou a poradcom. Pre inštitúcie a tímy lektorkou, facilitátorkou a členkou koordinačného tímu IDP.

Spolupracovníci

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

Pracujem ako klinická psychologička a psychoterapeutka pre deti a dospelých a ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite. Mám 10 ročnú prax v oblasti klinickej psychológie. Absolvovala som dlhodobý výcvik v integratívnej psychoterapii a široké spektrum psychodiagnostických a psychoterapeutických kurzov a výcvikov (ROR – Exner comprehensive system, OPD-2, Vzdelávací kurz v biofeedbacku a neurobiofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde, Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu, Imaginatívne techniky v psychoterapii a osobnom rozvoji, … ). Výskumne aj v praxi sa venujem téme kariérového poradenstva a psychológii zdravia.

V Inštitúte som zameraná na psychodiagnostickú, poradenskú a psychoterapeutickú činnosť pre deti a dospelých a pôsobím aj ako lektorka.

Bc. Veronika Šebeková

Vyštudovala som Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Ako životnú profesiu som si vybrala psychológiu, ktorú študujem posledný rok na Pražskej vysokej škole psychosociálních studií v Prahe. V rámci štúdia som strávila celý semester vo Fínsku na University of Jyväskylä a ukončila päťročný Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, kde majú bezprostredné vzťahy a dialóg prednosť pred tzv. psychoterapeutickými technikami. V IDP pracujem ako stážistka a pre klientov som zväčša prvým kontaktom a sieťovačom na ďalších spolupracovníkov.